29فروردین/99
شرایط ظهور چیست

شرایط ظهور چیست ؟

شرایط ظهور چیست ؟ یک برنامه و قانون جامع و کامل امروزه زندگی بشر با دشواری های زیادی همراه است. عدالت خواسته عمومی همه عالم است. تا به حال هیچ دولتی نتوانستهبیشتر…

21فروردین/99
معنی واژه آپوکالیپس

معنی واژه آپوکالیپس

معنی واژه آپوکالیپس لغت آخر الزمان از کلمه یونانی آپوکالوپسیس گرفته شده است که معنی آن “پوشش را کنار زدن، آشکار کردن” است. گاها به کتاب مکاشفه آپوکالیپس یوحنا هم میگویند. بهبیشتر…