21فروردین/99
معنی واژه آپوکالیپس

معنی واژه آپوکالیپس

معنی واژه آپوکالیپس لغت آخر الزمان از کلمه یونانی آپوکالوپسیس گرفته شده است که معنی آن “پوشش را کنار زدن، آشکار کردن” است. گاها به کتاب مکاشفه آپوکالیپس یوحنا هم میگویند. بهبیشتر…

16آذر/98
موعود در ادیان

موعود در ادیان

موعود در ادیان موعود درهندوئیسم تمام ادیان و مذاهب در عقیده به مصلحِ کل و منجی موعود کل ملل، مشترکند. پیروان تمامی ادیان معتقدند که در یک عصر تاریک و بحرانی کهبیشتر…