Tag Archives: ظهور حضرت مهدی

16آذر/98
موعود در ادیان

موعود در ادیان

موعود در ادیان موعود درهندوئیسم تمام ادیان و مذاهب در عقیده به مصلحِ کل و منجی موعود کل ملل، مشترکند. پیروان تمامی ادیان معتقدند که در یک عصر تاریک و بحرانی کهبیشتر…