Tag Archives: نشانه های ظهور امام زمان

08فروردین/99
نشانه های حتمی ظهور

نشانه های حتمی ظهور

نشانه های حتمی ظهور چیست؟ خروج سفیانی شیعیان باور دارند که سفیانی از نسل ابوسفیان قبل از ظهور دوازدهمین اماماشان می آید و در نهایت توسط امام عصر شکست میخورد و کشتهبیشتر…